نمایش نوار ابزار

امپراطوری رسانه ای نمی تواند واقعیتهایی همچون وجود تبعیض نژادی در غرب را کتمان نماید

محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور با اشاره اعتراضات مردمی در آمریکا در مطلبی نوشت: نظام سرمایه داری و سلطه نمی تواند با امپراطوری رسانه ای، واقعیتهایی همچون وجود تبعیض نژادی در غرب را کتمان نماید.

زاهدی با بین اینکه نژادپرستی در شاکله ی ساختار حاکمیت آمریکاست گفت: تا این تبعیض ها، بی عدالتی ها و طبقه بندی شهروندی باشد، اعتراضات مردمی هم وجود خواهد داشت.